رنکینک دانشگاه های انگلستان در رشته پزشکی

 

Medicine   
CUG Rank   University Name
2017  2018
  1  Cambridge
  1  Oxford
  5  Imperial College London
  7  Edinburgh
  4  University College London
  11  Swansea
  6  Queen Mary, University of London
  9  Newcastle
  10  Keele
  8  Glasgow
 13  Bristol
  12  Dundee
  18  Aberdeen
  24  Plymouth
  16  Hull-York
  20  Leeds
  15  Exeter
  21 King's College London
  27  East Anglia (UEA)
  14  Birmingham
  17  Manchester
  31  Southampton
  3  Cardiff
  22  St Andrews
  29  Sheffield
  23  Warwick
  25  Leicester
  28  Lancaster
  26  Brighton and Sussex
  30  Queen's, Belfast
 19  Nottingham
  33  St George's, University of London
  32  Liverpool
  34  Central Lancashire

برای آشنایی  با بهترین کالج هاو ادامه تحصیل در کشور انگلستان از موسسه علم گستر کاوه  کمک بخواهید چرا که نماینده انحصاری این کالج ها در ایران است.

۲۶۲۰۰۷۸۳📞
۲۶۲۰۰۷۸۴📞
 
info@egkaveh.org

 

رنکینک دانشگاه های انگلستان در رشته پزشکی