مباحث تدریس در دوره FOUNDATION  کالج DAVID GAME

مباحث تدریس درس های ریاضی محض ، ریاضی، آمار و زبان انگلیسی

مباحث تدریس در دوره FOUNDATION  کالج DAVID GAME