شرایط کار دانشجویان در کشور انگلستان

 

دانشجویان مقطع کارشناسی کشور انگلستان مجوز کار در محدوده ای 10 ساعته بصورت هفتگی دارا می باشند و میانگین حقوق این افراد حدودا بین 8 تا 12 پوند به ازای هر ساعت می باشد که مجموع درآمدهای حاصله از کار دانشجویی میتواند بخشی از هزینه های زندگی و تحصیل فرد را در یک سال پوشش دهد.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد کشور انگلستان مجوز کار در محدوده ای 20 ساعته بصورت هفتگی دارا می باشند و میانگین حقوق این افراد حدودا بین 9 تا 12 پوند به ازای هر ساعت می باشد که که مجموع درآمدهای حاصله از کار دانشجویی میتواند بخشی از هزینه های زندگی و تحصیل فرد را در یک سال پوشش دهد.

دانشجویان مقطع دکترا کشور انگلستان مجوز کار در محدوده ای 30 ساعته بصورت هفتگی دارا می باشند و میانگین حقوق این افراد حدودا بین 12 تا 17 پوند به ازای هر ساعت می باشد که که مجموع درآمدهای حاصله از کار دانشجویی میتواند بخشی از هزینه های زندگی و تحصیل فرد را در یک سال پوشش دهد.

برای اطلاعات بیشتر با موسسه علم گستر کاوه تماس بگیرید.

26200783

26200784

https://t.me/egkaveh

Info@egkaveh.org

 

شرایط کار دانشجویان در کشور انگلستان شرایط کار دانشجویان در کشور انگلستان شرایط کار دانشجویان در کشور انگلستان شرایط کار دانشجویان در کشور انگلستان