نتایج دوره ALEVEL  کالج  DAVID GMAE و ورود دانش آموزان به دانشگاه های RUSSELL GROUP

نتایج این دوره 

 

  • A*A 31%
  • A*AB 51%
  • A*ABC 83%

                   

 

 

نتایج دوره ALEVEL  کالج  DAVID GMAE و ورود دانش آموزان به دانشگاه های RUSSELL GROUP