خدمات ویزای بریتانیا

آیا از دسته بندی ویزاهای انگلستان مطلع هستید؟

 انواع ویزا های بریتانیا در دسته بندی های زیر می باشند:

  • ویزای Visit  (دیدار)
  • ویزای Study  (تحصیل)
  • ویزای Work (کار)
  • ویزای Settlement  (اقامت)
  • ویزای  Transit (عبور)
  • معاف از ویزا Exempt

برای انجام امور ویزای انگلستان با حرفه ای ها تماس بگیرید :

موسسه علم گستر کاوه 

۲۶۲۰۰۷۸۳📞
۲۶۲۰۰۷۸۴📞

 

https://t.me/egkaveh

خدمات ویزای بریتانیا خدمات ویزای بریتانیا