آزمون UKCAT در سال 2017

کدام دانشگاه ها در کشور انگلستان از آمون UKCAT  برای ارزیابی دانشجویان استفاده میکنند؟

 • University of Aberdeen University of Leicester
 • University of Birmingham
 •      University of Liverpool
 • University of Bristol
 •      University of Manchester
 • Cardiff University 
 •       University of Newcastle
 • University of Dundee
 •     University of Nottingham
 • Durham University
 •         Plymouth University
 • University of East Anglia
 •     Queen Mary, University of London
 • University of Edinburgh Queen’s University Belfast
 • University of Exeter
 •      University of Sheffield
 • University of Glasgow
 •     University of Southampton
 • Hull York Medical School
 •        University of St. Andrews

برای دریافت مشاوره واطلاعات بیشتر از مراحل ورود به دانشگاه در کشور انگلستان با موسسه علم گستر کاوه تماس بگیرید.

۲۶۲۰۰۷۸۳📞
۲۶۲۰۰۷۸۴📞

 

آزمون UKCAT در سال 2017