• هیئت علمی کالج DUFF MILLER یا KENSINGTON PARK SCHOOL


  • Bishopstrow College


  • روش اصلی تدریس در دانشگاه لنکستر


  • رتبه بندی دانشگاه لنکستر انگلستان