• سیستم آموزشی در انگلستان


  • ادامه مبحث شرایط کار ضمن تحصیل در انگلستان


  • پذیرش در مدارس انگلستان


  • آموزش مقطع دبستان در انگلستان


  • شرایط تحصیل در مقطع دبستان انگلستان


  • تحصیلات در کشور انگلستان


  • شهر آکسفورد انگلستان


  • شرایط تحصیل در انگلستان بدون مدرک زبان


  • رشته علوم زیستی در انگلستان


  • رشته باستان‌شناسی آزمایشگاهی در انگلستان


آموزش مقطع دبستان در انگلستان
علیرغم اختلافات فرهنگی و سیاسی بین ملت ها، اهداف و برنامه درسی حداقل تحصیلات ابتدایی شبیه به هم هستند. تقریبا تمام ملت ها به طور رسمی متعهد به تحصیلات جمعی هستند، که در نهایت شامل آموزش کامل ابتدایی برای همه می شود. بنابراین می توان یک توافق در حال افزایش در بین کشورها ایجاد کرد تا آماده سازی برای شهروندی یکی از اهداف اصلی آموزش ابتدایی باشد. از نظر برنامه درسی، این هدف تاکید بر مهارت خواندن و نوشتن، مهارت های ریاضی و مطالعات اساسی و علم اجتماعی را نشان می دهد.

به طور کلی مکاتب مهد کودک را با مدارس ابتدایی ادغام می کنند. توالی ابتدایی ثانویه به طور کلی 12 سال طول می کشد (بدون یک مهد کودک یک یا دو ساله)، اما تقسیم این سال ها متفاوت است، از جمله هشت یا چهار یا شش ماهه (مدرسه ابتدایی و دبیرستان)، شش و سه (مدرسه ابتدایی، دبیرستان) و چهار به چهار (دبستان، دبیرستان)