Visa Services

ویزای تحصیلی انگلیس

  • ویزای بریتانیا:

ویزای بریتانیا در 7 دسته بندی مختلف بر اساس دلیل اقدام برای ویزا دسته بندی شده است. انواع ویزا های بریتانیا در دسته بندی های زیر می باشند:

  • ویزای Visit  (دیدار)
  • ویزای Study  (تحصیل)
  • ویزای Work (کار)
  • ویزای Settlement  (اقامت)
  • ویزای  Transit (عبور)
  • معاف از ویزا Exempt

در مورد خدمات ویزا کافی است با حرفه ای ترین تیم اخذ ویزای بریتانیا در ایران موسسه علم گستر کاوه تماس بگیرید.

توجه توجه: به گواهی دانشجویان و والدینی که از طریق موسسه علم گستر کاوه برای ویزای بریتانیا اعم از ویزای تحصیلی انگلیس، ویزای توریستی انگلستان و ... اقدام کرده اند، موسسه علم گستر کاوه دارای میانگین قبولی 96 درصدی ویزا بوده است.

انگلیسی ها ضرب المثلی دارند که ما کاتولیک تر از پاپ هستیم. این ضرب المثل در مورد تیم حرفه ای موسسه علم گستر کاوه صدق می کند. ما اگر مطمئن نباشیم که مدارک شما برای اقدام ویزا کافی است تا تکمیل مدارک و موارد مشاوره، شما را به سفارت نمی فرستیم.